วันมาฆบูชา 2559

ในโอกาสที่วันมาฆบูชามหามงคลเวียนมาบรรจบครบ ซึ่งในปีนี้ตรงกับ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ เป็นวันอุโบสถที่ ๖ แห่งเหมันตฤดู ความสำคัญในวันนี้ คือ เป็นวันประชุมพร้อมด้วยองค์ ๔ ที่เรียกว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" ซึ่งจักได้หยิบยกเอาพระคุณนามแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้ามาสาธยายให้ท่านสาธุชนได้สดับ พอเป็นเครื่องรื่นเริงในธรรมนำไปสู่สัมมาปฏิบัติต่อไป....

อ่านเพิ่มเติม...

วันวิสาขบูชา บรรยาย

วิสาขบูชารำลึก

พระพุทธิสารเถร (หลวงพ่อบุญกู้ อนุวัฑฒโน)

กฐินสามัคคี 100 ปี มหามงคล

อ่าน ดาวน์โหลด หนังสือ "กฐินสามัคคี ๑๐๐ ปี มหามงคล" ในวาระมงคลสมัย พระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวัฑฒโน) ชาตกาล ๑๐๐ ปี พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)...

อ่านเพิ่มเติม...

100 พระชันษา สมเด็จพระสังฆราช

ดาวน์โหลดหนังสือ "๑๐๐ พระชันษา พระโอวาทธรรม" เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รวบรวม/เรียบเรียง/จัดพิมพ์ถวาย โดย พระครูปลัดสาธิต ชยสาธิโต เจ้าอาวาสวัดป่านพชัยมงคลธรรม บ.ใหม่บัวงาม ต.ท่าหินโงม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ...

อ่านเพิ่มเติม...

ใจแก้โศก

"สัตว์ในโลกทั้งหมดนี่ชอบอยู่เป็นคู่ ถ้าหากว่ามีชีวิตคู่อยู่ด้วยกันอย่างราบรื่น อันนี้ก็มีความสุข ความสุขในการที่มีคู่ชีวิตที่อยู่ร่วมกัน ที่ซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อกัน มีความรัก มีความภักดี มีความเมตตาสงสารต่อกันและกัน อันนี้ ก็ทำให้เป็นความสุข สุขในการมีคู่ครอง อยู่ด้วยกันอย่างราบรื่น"

 

อ่านเพิ่มเติม...

ไม่เป็นดังหวัง

"ดูกรภิกษุทั้งหลาย ! ความรักเป็นความร้าย ความรักเป็นสิ่งทารุณ และเป็นเครื่องทำลายความสุขของปวงชน ทุกคนต้องการความสมหวังในชีวิตรัก แต่ความรักไม่เคยให้ความสมหวังแก่ใครถึงครึ่งหนึ่ง แห่งความต้องการ ยิ่งความรักที่ฉาบทาด้วยความเสน่หาด้วยแล้ว ยิ่งเป็นพิษแก่จิตใจทำให้ทุรนทุรายดิ้นรนไม่รู้จักจบสิ้น ความสุขที่เกิดจากความรักนั้น เหมือนความสบายของคนป่วยที่ได้กินของแสลง เธอทั้งหลายอย่าพอใจในความรักเลย เมื่อหัวใจยึดไว้ด้วยความรัก หัวใจนั้นจะสร้างความหวังขึ้นอย่างเจิดจ้า แต่ทุกครั้งที่เราหวัง ความผิดหวังก็จะรอเราอยู่"

 

อ่านเพิ่มเติม...

คนน่าเลื่อมใส

"บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นคนไม่มักโกรธ ไม่มากด้วยความแค้นเคือง ถูกเขาว่ามากก็ไม่ขัดใจ ไม่โกรธเคือง ไม่พยาบาท ไม่มาดร้าย ไม่ทำความโกรธ ความร้าย และความขึ้งเคียดให้ปรากฏ. เขาตายไป จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อม สมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไป ไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้าเป็นมนุษย์ เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็นคนน่าเลื่อมใส ดูก่อนมาณพ ปฏิปทาเป็นไปเพื่อเป็นผู้น่าเลื่อมใสนี้ คือ เป็นคนไม่มักโกรธ ไม่มากด้วยความแค้นเคือง ถูกเขาว่ามากก็ไม่ขัดใจ ไม่โกรธเคือง ไม่พยาบาท ไม่มาดร้าย ไม่ทำความโกรธ ความร้าย ความขึ้งเคียดให้ปรากฏ"

 

คัดลอกบางส่วนจาก..จูฬกัมมวิภังคสูตร 
 

รถทิพย์จากสวรรค์มารอรับ

บุญกุศลเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจเพียงพอแล้ว รถเทพคันไหนขึ้นได้หมด ควรหมดกับคนคนนี้ คนผู้สร้างคุณงามความดีไว้เพียงพอแล้วจะขึ้นคันไหนได้ทั้งนั้น ถ้าคนนี้ยังไม่ควรแก่รถคันใด รถคันนั้นจะไม่สามารถชั้นนั้นจะไม่มา อันนี้มาเต็มไปหมด

อ่านเพิ่มเติม...

หนีนรกมาเกิด

นายยมบาลมีรูปร่างใหญ่และสูงเสมอกุฎีสองชั้นที่ท่านพักอยู่ ทั้งรูปร่างและลักษณะท่าทางน่ากลัวมาก เข้ามาหาท่านแล้วถามหาตัวบุรุษผู้ชื่อว่านายสม ผู้มีกรรมเบาบางบ้างแล้วจวนจะพ้นโทษจากนรก เธอได้รับความผ่อนผันจากการควบคุม เช่นเดียวกับนักโทษในเมืองมนุษย์ที่จวนพ้นโทษได้รับการผ่อนผันพอประมาณฉะนั้น แต่พอสัตว์นรกตนนั้นได้ช่วงเป็นโอกาสอันดี ก็คิดเป็นขโมยสองชั้น คือเมื่อชาติเป็นมนุษย์เธอก็เคยขโมยเขาเก่ง จนถึงได้ไปตกนรกเพราะกรรมนั้น ครั้นพอไปอยู่ในนรกพอได้โอกาสจากการผ่อนผัน เธอก็ขโมยจากนรกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์

อ่านเพิ่มเติม...

เมนูโฆษณา

รับทำขนมไทย

 

ต้องการโฆษณาติดต่อเรา
ราคาเป็นกันเอง
มั่นใจ เข้าถึงมวลชน

อากาศ/Weather

Click for the latest Arizona weather forecast.

 

ดาวน์โหลด

www.thaiarizona.com ไทยอริโซน่า พุทธศาสนา สังคม วัฒนธรรม ข่าวสาร เพื่อคนไทยในอริโซน่า thaiarizona

Copyright © 2559. All Rights Reserved.